Warunki korzystania z serwisu

Nasza polityka ochrony danych

Nasza polityka ochrony danych dotyczy tego, w jaki sposób FerBuy przetwarza dane odnoszące się do zidentyfikowanych, lub mogących zostać zidentyfikowanymi, osób fizycznych i określa Państwa prawa i obowiązki w odniesieniu do takich danych. Niniejsza polityka ochrony danych jest zgodna z obowiązującym prawem i w żaden sposób nie zastępuje ani nie ogranicza Państwa praw wynikających ze stosownych przepisów prawa.

 

Tworząc konto Moje FerBuy oraz/lub korzystając z naszych usług poprzez wybór metody płatności FerBuy w dowolnych sklepach internetowych zatwierdzonych przez FerBuy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych według niniejszej polityki.
Zastrzegamy sobie prawo do rewizji i zmiany niniejszej polityki bez Państwa zgody i bez powiadomienia Państwa o takich zmianach. Wszelkie zmienione postanowienia wejdą w życie w momencie opublikowania ich na naszej stronie internetowej.

 

Cele przetwarzania

Wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie przez nas Państwa danych osobowych dla dowolnych spośród poniższych celów:
i. dla celów oceny wniosku o dostarczenie przez nas usług;
ii. dla celów dostarczenia zamówionych usług, w tym w ramach wysyłania do Państwa powiadomień informujących o transakcjach, przypomnień, korzystania z usług wsparcia, rozwiązywania sporów;
iii. dla celów wewnętrznej oceny i analizy, w tym w celu rozwoju i ulepszania naszych usług;
iv. w ramach marketingu bezpośredniego tj. np. informowania Państwa telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, lub w inny sposób o naszych produktach i usługach (tudzież o tych produktach i usługach, które oferowane są przez spółki należące do naszej grupy);
v. dla celów badawczych; oraz
vi. w celu egzekwowania Państwa obowiązków w zakresie wszelkich umów z Państwem zawartych.

 

Dane

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane przesłane nam jednoznacznie przez Państwa, jak również dane osobowe wysłane przez Państwa komputer lub inne urządzenie służące do nawigowania w sieci, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową FerBuy.com i/lub korzystają Państwo z naszych usług. Te przesłane do nas dane obejmują adres IP komputera, Państwa położenie geograficzne, urządzenie z którego Państwo korzystają, dane logowania do sieci oraz inne informacje.

 

W momencie otwarcia przez Państwa konta FerBuy, muszą Państwo wpisać swoje dane osobowe, o ile nie zostały one już wcześniej dostarczone przez Państwa sklep internetowy: nazwisko, datę urodzenia i/lub numer ubezpieczenia społecznego, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres email, preferencje co do sposobu kontaktu i płatności oraz informacje dotyczące płatności. Wyrażają Państwo zgodę abyśmy uzyskiwali dane o Państwu z naszego biura obsługi klienta, Grupy Ferratum, usług dotyczących potwierdzenia tożsamości oraz biur kredytowych w celu ochrony Państwa oraz sklepów internetowych współpracujących z nami przed oszustwami lub innymi działaniami niezgodnymi z prawem.

 

Komunikacja

Mogą Państwo otrzymywać telefony lub wiadomości tekstowe (SMS) na Państwa telefon komórkowy lub wiadomości e-mail na Państwa adres elektroniczny. Firma FerBuy będzie wysyłała takie wiadomości, aby poinformować Państwa o nowych zakupach dokonywanych z Państwa konta, niezapłaconych fakturach lub z innych powodów związanych z korzystaniem przez Państwa z usług FerBuy. Jakikolwiek kontakt w powyższych celach będzie nawiązywany poprzez preferowany sposób kontaktu wybrany przez Państwa w momencie otwierania u nas konta. Mogą Państwo dokonać zmiany preferowanego sposobu kontaktu w dowolnym momencie. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości marketingowych, prosimy po prostu dostosować odpowiednio preferencje na Państwa koncie.

 

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane są z nami bezpieczne! Przetwarzamy dane w bezpieczny sposób. Umożliwienie Państwu bezpiecznych, prostych i beztroskich zakupów to nasz priorytet! Dlatego też przechowujemy Państwa dane osobowe w naszej bazie danych, gdzie są one chronione za pomocą środków administracyjnych, technicznych oraz fizycznych. Środki ochrony, których używamy obejmują kodowanie danych, firewalle oraz kontrolę dostępu do informacji i bazy danych. Środki bezpieczeństwa są dopasowane tak aby przede wszystkim redukować ryzyko nieupoważnionego dostępu, ujawnienia oraz użycia niezgodnie z przeznaczeniem Państwa danych osobowych.

 

Przekazywanie stronom trzecim

Wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie Państwa danych osobowych przez Ferbuy innym spółkom należącym do Grupy Ferratum lub jej pośrednikom oraz dostawcom usług zgodnie z zawartymi z Państwem umowami i w celu egzekwowania Państwa zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz w celu wykrycia i zapobiegania potencjalnym bezprawnym działaniom oraz naruszeniom naszej polityki. Wyrażają Państwo zgodę na to, że FerBuy może również przekazać Państwa dane osobowe stronom trzecim, w razie naruszenia przez Państwa umowy. W szczególności wyrażają Państwo zgodę na ujawnienie Państwa danych przez FerBuy podmiotom windykacyjnym jak również podmiotom, które prowadzą rejestry długów i innych zobowiązań. Wyrażają Państwo również zgodę na to, by FerBuy udostępniło Państwa dane osobowe innym spółkom ze swojej grupy dla celów marketingowych.

 

Gdy kupują Państwo towary lub usługi przy użyciu FerBuy jako formy płatności, możemy udostępnić Państwa adres korespondencyjny oraz numer telefonu sklepowi internetowemu. Podobnie, jeśli założą Państwo nowe konto FerBuy poprzez stronę internetową, która prowadzona jest niezależnie przez stronę trzecią lub też poprzez aplikację udostępnioną przez stronę trzecią, wprowadzone przez Państwa na tej stronie lub w tej aplikacji dane osobowe mogą nie podlegać niniejszej polityce ochrony danych. Strony te lub aplikacje mogą mieć własną politykę ochrony danych i zachęcamy, aby Państwo się z nią uprzednio zapoznali. FerBuy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobowe udostępnione stronom trzecim na ich własnych stronach internetowych lub poprzez ich aplikacje.

 

Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe spółkom, z którymi dokonujemy fuzji lub przez które zostaniemy przejęci.

 

Wyrażają Państwo zgodę na porównanie i zweryfikowanie przez nas danych dostarczonych przez Państwa z innymi spółkami w celu zminimalizowania ryzyka oszustw lub innych bezprawnych działań.

 

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe funkcjonariuszom porządku publicznego, rządu, biurom bankowym oraz windykacyjnym w zakresie dozwolonym i wymaganym przez prawo. Powyższe obejmuje sytuacje, w których będziemy przekonani, że ujawnienie danych osobowych może zapobiec działaniom przestępczym, stratom finansowym, lub innym szkodom wobec osób fizycznych lub firm.

 

Poza przypadkami opisanymi powyżej lub w umowie podpisanej z Państwem, tudzież zgodnie z postanowieniami prawa, FerBuy nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim bez Państwa zgody.

 

Zarządzanie kontem i danymi osobowymi

Mogą Państwo przeglądać i edytować swoje dane osobowe zapisane na Państwa koncie, poprzez zalogowanie się i kliknięcie „Ustawienia danych osobowych„. Jeśli chcą Państwo zamknąć swoje konto, mogą tego Państwo dokonać poprzez stronę internetową FerBuy www.ferbuy.pl. Po zamknięciu konta, zachowamy dane osobowe z Państwa konta w celu pobrania płatności za wszelkie nieopłacone faktury, rozwiązania ewentualnych sporów, zminimalizowania ryzyka oszustw oraz niezgodnego z prawem użytkowania danych osobowych, a także w celu dokonania wszelkich innych czynności dozwolonych lub wymaganych prawem.

 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy zarządzaniu swoim kontem lub mają Państwo pytania dotyczące Państwa praw w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez FerBuy, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta, a chętnie udzielimy Państwu pomocy i odpowiemy na wszelkie pytania. W każdym momencie znajdą Państwo aktualne dane kontaktowe na stronie internetowej FerBuy www.ferbuy.pl.

 

Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane przez czas dłuższy niż będzie to niezbędne, mając na względzie cel przetwarzania opisany powyżej, oraz nasze obowiązki w zakresie przetrzymywania danych zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

 

Korzystanie z plików cookies

Nasza strona internetowa, usługi online oraz inne interaktywne aplikacje, mogą korzystać z plików cookies, znaczników pikselowych oraz innych lokalnie przechowywanych plików z danymi, które udostępnia nam Państwa przeglądarka. Ma to na celu zidentyfikowanie Państwa jako naszego klienta i zaoferowanie stosownie dobranych usług.

 

Korzystanie z plików cookies pomaga nam też zapewnić bezpieczeństwo Państwa konta, zminimalizować ryzyko oszustw oraz wspierać bezpieczeństwo i zwiększać zaufanie dla wszystkich naszych witryn internetowych oraz pomiędzy wszystkimi podmiotami, z którymi pracujemy i którym dostarczamy usługi.

 

Pliki cookies są również użyteczne, ponieważ mierzymy i oceniamy nasze usługi, tak aby jak najlepiej sprostać Państwa potrzebom oraz aby lepiej zrozumieć Państwa preferencje zakupowe. Nasza polityka ochrony danych obejmuje korzystanie z cookies na stronach internetowych FerBuy oraz usługi online, co oznacza, że dane, które gromadzimy o Państwu nie będą, bez Państwa zgody, przekazywane stronom trzecim. Korzystając z usług FerBuy, wyrażają Państwo zgodę aby FerBuy przekazywał pliki cookies operatorom narzędzi analitycznych, którzy analizują dane w celu umożliwienia FerBuy stworzenia usług bardziej przyjaznych dla użytkownika.

 

FerBuy może kontrolować pliki cookies tylko na własnej stronie internetowej. Pliki cookies FerBuy, które znajdują się na innych stronach, utworzonych przez strony trzecie, nie są objęte naszą kontrolą i nie są uwzględnione w naszej polityce ochrony danych.

 

Mogą Państwo ustawić swój komputer, lub inne urządzenie służące do nawigowania w Internecie, tak aby blokować, wyłączyć oraz kasować nasze cookies, zgodnie z Państwa życzeniem, o ile Państwa przeglądarka na to pozwoli. Może to jednak zakłócić korzystanie ze strony internetowej oraz z usług FerBuy.

 

Państwa prawa

Mają Państwo prawo zażądać pisemnie od FerBuy informacji, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, w tym:

 

informacji o Państwa danych, które są przez nas przetwarzana;
informacji o tym skąd zdobyliśmy Państwa dane osobowe, o ile jest dostępna;
informacji o celu przetwarzania Państwa danych osobowych;
jakim odbiorcom lub jakiej kategorii odbiorców zostały ujawnione Państwa dane osobowe.
Mają Państwo prawo sprostować, zablokować lub usunąć dane osobowe, które nie są przetwarzane zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

 

W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych dla celów bezpośredniego marketingu.