FerBuy Poland

Informacja przy zakupach online

 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją, że:

 

(i) z dniem 1 marca 2015 Ferbuy Poland sp. z o.o. nabywa od Ferratum Poland sp. z o.o. przedsiębiorstwo, którego działalność polega na udzielaniu pożyczek konsumenckich klientom w celu nabycia dóbr w poszczególnych e-sklepach („Przedsiębiorstwo Ferbuy”);

 

(ii) w związku z nabyciem Przedsiębiorstwa Ferbuy, Ferbuy Poland sp. z o.o. jest pełnym sukcesorem praw i obowiązków Ferratum Poland sp. z o.o. w zakresie zawartej ramowej umowy pożyczki Ferbuy oraz zawartych na jej podstawie umów pożyczek Ferbuy – łącznie „Umowy Pożyczek Ferbuy”;

 

(iii) wszelkie postanowienia Umów Pożyczek Ferbuy zawartych z klientami przez Ferratum Poland sp. z o.o. pozostają bez zmian i będą w pełni przestrzegane przez Ferbuy Poland sp. z o.o.;

 

(iv) zmiana pożyczkodawcy nie będzie miała wpływu na moje prawa i obowiązki wynikające z Umów Pożyczek Ferbuy zawartych przed dniem 1 marca 2015;

 

(v) rachunek bankowy, na który należy wpłacać należności z tytułu zawartych Umów Pożyczek Ferbuy jest następujący 57 1020 5226 0000 6402 0425 3373.
Niniejszym akceptuję przeniesienie wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartych z Ferratum Poland sp. z o.o. Umów Pożyczki Ferbuy na rzecz Ferbuy Poland sp. z o.o.